Περιεχόμενα σελίδας:

Α) Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας Ιστοσελίδας

Β) Πολιτική Cookies

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας Ιστοσελίδας

H Εταιρεία HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στη Μεταμόρφωση, επί της οδού Κορίνθου 15Α, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες της εταιρικής μας ιστοσελίδας εργαζόμενοι, προμηθευτές, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 1. Βασικοί Ορισμοί από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, που θα χρειαστούν για την κατανόηση της παρούσας πολιτικής

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους

Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερους ορισμούς, καθώς και το σύνολο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1529570717319&uri=CELEX:32016R0679

 

 1. Οι λειτουργίες της HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε. σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

 Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, όπως ειδικότερα για τους εξής σκοπούς:

 • Διαχείριση πελατών
 • Ανεύρεση προσωπικού
 • Διαχείριση εργαζομένων
 • Δρομολόγηση
 • Ανεύρεση πελατολογίου
 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Υποστήριξη πελατών
 • Διαχείριση πελατών
 • Διεκπεραίωση μισθοδοσίας
 • Εισαγωγή νέου εργαζόμενου
 • Διαχείριση Προμηθευτών
 • Διανομή προϊόντων και παραλαβή εισπράξεων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους ως άνω σκοπούς λαμβάνει χώρα με σεβασμό προς τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, τις οποίες επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων(ΕΕ) 679/2016, ήτοι τη νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, τον περιορισμό του σκοπού της επεξεργασίας, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, την ακρίβεια αυτών, τον  περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα και, τέλος, της λογοδοσίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται είτε στην εκτέλεση σύμβασης, είτε στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

 1. Ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://www.hellaswatersupply.gr/ αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ενημερωτικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όταν πλοηγήστε στην ιστοσελίδα μας δύναται να λάβουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στην φόρμα επικοινωνίας, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, καθώς και ελεύθερο κείμενο το οποίο περιέχει το μήνυμά σας προς την Εταιρεία.

 1. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.;

Η Εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς λειτουργίας της, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω, προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα:

–           Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ημ. γέννησης κ.λπ.

–           Μοναδικά αναγνωριστικά: ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΜΑ κ.λπ.

–           Δεδομένα υγείας: ιατρικές γνωματεύσεις,

–           Δεδομένα εικόνας: εικόνες, βίντεο κ.λπ.

–           Οικονομικά Δεδομένα: αρ. λογαριασμού, ΙΒΑΝ, οφειλές, πληρωμές, δόσεις, κ.λπ.

–           Επαγγελματικά Δεδομένα

 1. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά το απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρείες (εκτελούντες την επεξεργασία) και συγκεκριμένα η Hellas Dust Control.

Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έννομες ενέργειες.

Να σημειωθεί ότι οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ελλάδος.

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

 1. Η περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, σε συνδυασμό με την κείμενη φορολογική, εργατική και ειδική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας καταναλωτή, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί, τα καταστρέφει ή τα παραδίδει σε εσάς.

 1. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το προσωπικό μας έχει δεσμευθεί με την Εταιρεία με τις αντίστοιχες ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: info@hws-group.eu

Η απάντησή της Εταιρείας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα το συντομότερο δυνατό.

Εάν δεν έχετε απάντηση στο αίτημά σας έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr). Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr  -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Η HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε. ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Το παρόν νομικό κείμενο αποτελεί παραμετροποιημένο για τις ανάγκες της «HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.» κείμενο, το οποίο καλύπτει ένα μέρος της υποχρέωσης πληροφόρησης κατά τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) προς τα φυσικά πρόσωπα. Το εν λόγω κείμενο αυξάνει τη συμμόρφωση της «HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.» στο πλαίσιο των νέων κανόνων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, χωρίς να είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη και απαλοιφή του νομικού κινδύνου, χωρίς η «HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.» να προβεί και σε  περαιτέρω ενέργειες, όπως π.χ. αλλαγές ή προσθήκες σε υφιστάμενες διαδικασίες ή συστήματα.

Πολιτική Cookies

 1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας (όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).

 1. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;

Η ιστοσελίδα τοποθετεί cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:

 • βασικές λειτουργικότητες όπως
  • εμφάνιση ιστοσελίδας και αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης)
  • ασφάλεια του επισκέπτη (π.χ. cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη,
  • κατανομή φορτίου (load balancing),
 • διαμοιρασμό περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων (social media)

Επίσης τρίτα μέρη τοποθετούν  για λογαριασμό της παρούσας ιστοσελίδας cookies για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον τρόπο που οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν.

 1. Ποια cookies εγκαθιστά η παρούσα ιστοσελίδα;

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις κάτωθι κατηγορίες cookies:

Όνομα Cookie Περιγραφή λειτουργικότητας Προέλευση Χρόνος διατήρησης
Google Analytics cookies _ga, _gid) Συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και η διάρκεια αποθήκευσής τους ορίζεται από την Google. Οι πληροφορίες συλλέγονται σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στην ιστοσελίδα. Καλύπτονται από την πολιτική της Google. Google Όπως ορίζεται στην Πολιτική της Google
Facebook Pixel (_fbp) Συλλέγει πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας εκτός Facebook, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε, τις αγορές που κάνετε, τις διαφημίσεις που βλέπετε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους, ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό Facebook ή αν έχετε συνδεθεί στο Facebook. Facebook Όπως ορίζεται στην πολιτική δεδομένων της Facebook
 1. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;

Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers)  σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα cookies προκειμένου είτε να διαγράψετε τα cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι συνδέσμους:

Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.

 1. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;

Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:

 1. Ενδέχεται να αλλάξει η παρούσα πολιτική;

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 03/04/2019.

Σημείωση

H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Το παρόν νομικό κείμενο αποτελεί παραμετροποιημένο για τις ανάγκες της «HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.» κείμενο, το οποίο καλύπτει ένα μέρος της υποχρέωσης πληροφόρησης κατά τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016) προς τα φυσικά πρόσωπα. Το εν λόγω κείμενο αυξάνει τη συμμόρφωση της «HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.» στο πλαίσιο των νέων κανόνων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, χωρίς να είναι δυνατή η πλήρης κάλυψη και απαλοιφή του νομικού κινδύνου, χωρίς η «HELLAS WATER SUPPLY Α.Ε.» να προβεί και σε  περαιτέρω ενέργειες, όπως π.χ. αλλαγές ή προσθήκες σε υφιστάμενες διαδικασίες ή συστήματα.